Widget HTML #1

Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna dalam Kehidupan

Hai Sobat Guru Penyemangat, sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna hari ini?

Nah pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang SMA/SMK Sederajat kelas 10, Sobat bakal belajar tentang bagaimana meneladan sifat Allah melalui nama-nama baik-Nya, yaitu Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari.

Nama-nama baik Allah ada 99 nama, dan masing-masing dari nama tersebut mencerminkan betapa baiknya Allah, betapa kuasanya Allah, dan betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya.

Untuk itulah kita dianjurkan untuk memulai berdoa dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah melalui salah satu asmaul husna, syahdan ditambah dengan shalawat kepada Rasul-Nya.

Nah berikut ada soal PAI SMA/SMK kelas 10 tentang meneladani sifat Allah Asmaul Husna beserta jawabannya yang lengkap.

Mari disimak ya:

Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna dalam Kehidupan Pilihan Ganda

Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna
Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna. Dok. GuruPenyemangat.com

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kalian anggap paling benar!

1. Hana Atania selalu menjaga kemuliaan dirinya dengan berusaha keras menghindari segala perbuatan dosa dan perilaku buruk, dan berusaha mengisi hidupnya dengan melakukan kemuliaan serta beramal saleh. Perilaku Hana Atania tersebut sesuai dengan pemahaman Asmaul husna di bawah ini, yaitu ....

A. al-Mu’min
B. al-Karim
C. al-Matin
D. al-Wakil
E. al-Akhir

Kunci Jawaban: B. al-Karim

2. Al- Mu’min secara bahasa berasal dari bahasa….

A. Amin
B. Anima
C. Amina
D. Amanu
E. Amana 

Kunci Jawaban: C. Amina

3. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai Sembilan puluh Sembilan nama, seratus kurang satu, barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan….

A. Masuk surga
B. Masuk neraka
C. Menjadi kaya
D. Banyak teman
E. Bahagia hidupnya

Kunci Jawaban: A. Masuk surga

4. Jumlah asmaul husna yang disebutkan dalam al-Qur’an ada….

A. 97
B. 98
C. 99
D. 95
E. 96

Kunci Jawaban: C. 99

5. Dalil tentang asmaul husna terdapat dalam….

A. QS. Al- ‘Araf/7: 181
B. QS. Al- ‘Araf/7: 182
C. QS. Al- ‘Araf/7: 183
D. QS. Al- ‘Araf/7: 180
E. QS. Al- ‘Araf/7: 185

Kunci Jawaban: D. QS. Al- ‘Araf/7: 180

6. Asmaul husna Al- Matin memilki arti….

A. Yang maha memberi aman
B. Yang maha kukuh
C. Yang maha mengumpulkan
D. Yang maha adil
E. Yang maha akhir

Kunci Jawaban: B. Yang maha kukuh

7. Dalam QS. Al-‘Araf/7 : 180 setiap muslim dianjurkan menyebut asmaul husna sebagai….

A. Petunjuk untuk cepat kaya
B. Pelindung dari kematian
C. Senjata untuk melawan musuh
D. Pedoman hidup
E. Pengantar do’a kepada Allah 

Kunci Jawaban: E. Pengantar do’a kepada Allah 

8. Keuntungan bagi orang yang suka membaca asmaul husna adalah mendapat….

A. Pahala
B. Berkah
C. Kekayaan
D. Hadiah
E. Pujian 

Kunci Jawaban: A. Pahala

9. Perhatikan narasi di bawah ini!

Abdullah menyerahkan uang temuannya kepada polisi. Guru memberikan nilai dengan obyektif. Siti menerima gratifikasi dari rekan bisnis. Antin selalu bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud. Wahyu mengambil uang temannya.

Dari narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan Asmaul husna al-Matin dilakukan oleh … .

A. Abdullah, Siti, dan Antin
B. Abdullah, Antin, dan Wahyu
C. Abdullah, Guru, dan Antin
D. Antin, Siti, dan Wahyu
E. Antin, Abdullah, Wahyu

Kunci Jawaban: C. Abdullah, Guru, dan Antin

10. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) Adi berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku dan agama.
2) Agus bersama adiknya mengambil buah rambutan di kebun tetangga.
3) Fathimah mengajak kakaknya menjenguk temannya yang sedang sakit.
4) Anton bersama temannya memberikan bantuan kepada warga Palestina.
5) Joko memberitahu 'aib Hasan, kepada teman-temannya.

Dari narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan Asmaul husna al-Jami adalah … 

A. Adi, Joko, dan Anton
B. Adi, Agus, dan Anton
C. Adi, Anton, Fathimah
D. Anton, Joko, dan Agus
E. Fathimah, Joko, dan Adi

Kunci Jawaban: B. Adi, Agus, dan Anton

11. Perhatikanlah tabel berikut ini!

Pasangan Asmaul husna dan arti yang benar ditandai nomor ... .

A. (1 a), (2 b), (3 c), (4 d)
B. (1 d), (2 c), (3 a), (4 b)
C. (1 b), (2 c), (3 d), (4 a)
D. (1 c), (2 d), (3 a), (4 b)
E. (1 d), (2 b), (3 a), (4 c)

Kunci Jawaban: D. (1 c), (2 d), (3 a), (4 b)

12. Ada seseorang mampu memberikan rasa aman kepada orang lain, maka kelak orang itu akan menjadi orang yang terpercaya. Hal ini bermakna juga, bahwa orang tersebut sudah meneladani Asmaul husna, yaitu ….

A. al-Adl
B. al-Mukmin
C. al-Matin
D. al-Wakil
E. al-Jami’

Kunci Jawaban: B. al-Mukmin

13. Perilaku yang mencerminkan implementasi asmaul husna Al-Wakila adalah….

A. Adil
B. Tawakal
C. Memberi rasa aman
D. Kukuh pendirian
E. Keluhuran budi 

Kunci Jawaban: B. Tawakal

14. Allah Swt. mengenalkan asma-asma-Nya di dalam al-Qur’an. Salah satunya tertuang di Q.S. an-Nahl/16: 90 di bawah ini.

 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....

Ayat tersebut menunjukkan Allah Swt. memiliki Asmaul husna sifat ....

A. al-Akhir
B. al-Matin
C. al-Karim
D. al-Jami
E. al-Adl

Kunci Jawaban: E. al-Adl

15. Asmaul husna adalah  nama–nama Allah Swt. yang terbaik atau terindah, yang berjumlah 99. Salah satunya adalah al-Akhir yang artinya ‘Yang Maha Terakhir’. Pernyataan yang bukan makna dari al-Akhir di bawah ini adalah ....

A. Dzat yang kekal Maha Sendiri tanpa akhir
B. Maha Suci Allah, tidak boleh bagi-Nya sifat fana
C. Dia Maha Akhir karena menfanakan makhluk-Nya
D. Allah Maha Kekal setelah semua makhluk makhluk-Nya fana
E. Tempat manusia bergantung dan memohon pertolongan

Kunci Jawaban: E. Tempat manusia bergantung dan memohon pertolongan

16. Asma-asma Allah Swt. menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Rabb dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemulian-Nya. Asma-asma Allah Swt. yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah ....

A. al-Quddus, as-Salam dan as-Subbuh
B. ar-Rahman, ar-Rahim dan al-Wakil
C. al-Karim, al-Mukmin dan al-Jami
D. al-Awwal, al-Akhir dan al-Batin
E. al-Qawiy, al-Matin dan al-Adl

Kunci Jawaban: A. al-Quddus, as-Salam dan as-Subbuh

17. Menolong orang yang sedang dalam bahaya merupakan implementasi dari asmaul husna…..

A. Al- ‘adl
B. Al- Mukmin
C. Al- Akhir
D. Al- Jami’
E. Al- Karim

Kunci Jawaban: B. Al- Mukmin

18.  Perilaku yang mencerminkan implementasi asmaul husna Al- ‘adl adalah….

A. Tidak menyukai kesombongan
B. Membantu orang tua dan anak-anak menyebrang jalan
C. Memberi rasa aman kepada orang lain
D. Berpihak kepada kelompok yang sejalan
E. Tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih

Kunci Jawaban: E. Tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih

19. Zanuri adalah seorang pelajar SMA. Ia kenal sebagai pribadi yang suka menolong. Dia dengan senang hati mau membantu temannya yang mengalami kesulitan. Ketika ada temannya yang tidak membawa uang jajannya, ia rela membagi uang jajannya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Zainuri telah mengimplementasi kehidupan terhadap asmaul husna….

A. Al- Mu’min
B. Al- Wakil
C. Al- Karim
D. Al- ‘Adl
E. Al- Matin

Kunci Jawaban: C. Al- Karim

20. Berikut yang termasuk perilaku meneladani asmaul husna Al-Jami’ adalah….

A. Jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari
B. Mempersatukan orang-orang yang berselisih
C. Memberi sedekah kepada fakir miskin
D. Memberi kebaikan dan keikhlasan
E. Memberikan keadilan dan kepastian hukum 

Kunci Jawaban: B. Mempersatukan orang-orang yang berselisih

Boleh Baca: Soal PAI SMA Materi Membentuk Pribadi Muslim yang Taat Beserta Jawabannya

Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna dalam Kehidupan Bagian Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan pengertian asmaul husna!

Jawaban:

Asmaul husna dalam bahasa Arab berasal dari kata alasma yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma dalah bentuk tunggalnya.

Al-husna itu sendiri artinya ‘yang paling baik’. Secara istilah, arti dari Asmaul husna adalah nama–nama Allah Swt yang terbaik atau terindah.

2. Sebutkan dalil Naqli tentang asmaul husna!

Jawaban:

Di dalam al-Qur’an banyak dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul husna, di antaranya adalah:

1) Q.S. al-A’raf/7: 180

2) Q.S Al- Isra/17: 110

3. Sebutkan empat asmaul husna beserta artinya!

Jawaban:

Empat asmaul husna:

1) Al- Karim artinya yang maha mulia

2) Al- Mu’min artinya yang memberi rasa aman

3) Al- Wakil artinya yang maha mewakili atau pemelihara

4) Al- Matin artinya yang maha kukuh

4. Sebutkan asma Allah yang menunjukkan sifat kesucian dan kesakralan!

Jawaban:

Asma-asma Allah Swt. yang termasuk kelompok ini adalah:

a) Al-Quddus (Maha Suci). Asma ini menunjukkan kesucian Allah Swt., bersih dan bebas dari sifat yang tidak pantas.

b) As-Salam (Maha Selamat). Asma ini menunjukkan makna selamat atau bersih dari kekuarangan dan aib.

5. Jelaskan  Asma-asma Allah yang menunjukkan sifat dzat Allah Swt. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Swt!

Jawaban:

Asma-asma Allah yang menunjukkan sifat dzat Allah Swt. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Swt:

a) Al-Hayyu (Maha Hidup). Asma ini menunjukkan sifat kehidupan pada Allah Swt.

b) Al-‘Alim (Maha Mengetahui). Asma ini menunjukkan sifat pengetahuan pada Allah Swt. 

c) As-Sami (Maha Mendengar). Asma ini menunjukkan sifat pendengaran pada Allah Swt.

d) Al-Bashir (Maha Melihat). Asma ini menunjukkan sifat penglihatan pada Allah Swt.

e) Al-Qawiy (Maha Kuat). Asma ini menunjukkan sifat kekuatan pada Allah Swt.

f) Al-Aliyyu (Maha Tinggi). Asma ini menunjukkan sifat ketinggian pada Allah Swt.

g) Al-Aziz (Maha Mulia). Asma ini menunjukkan sifat kemuliaan pada Allah Swt. Al-Qadir (Maha Kuasa). Asma ini menunjukkan sifat kekuasaan pada Allah Swt

6. Jelaskan arti asmaul husna Al- Mu’min!

Jawaban:

Al-Mu’min artinya ‘Allah Swt. Maha Pemberi Rasa Aman kepada semua makhluk-Nya’, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Swt. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintahperintah Allah Swt. Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia sendiri.

7. Jelaskan arti asmaul husna al-‘Adl!

Jawaban:

Al-‘Adl artinya ‘Yang Maha Adil’. Maknanya adalah bahwa Allah Swt. Suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim.

Dialah Dzat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Dzat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar dari-Nya selain keadilan.

8. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna Al- Matin!

Jawaban:

Berdasarkan makna-makna tentang al-Matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah:

a. Memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia;

b. Hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Swt. dan tidak ada sesuatupun yang dapat membuatnya berpaling;

c. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar; dan

d. Memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam (Islam Rahmatan Lil’alamin).

9. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna al- ‘Adl!

Jawaban:

Berdasarkan makna-makna tentang al-‘Adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah:

a. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari

b. Menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah

c. tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah “tumpul ke atas tajam ke bawah”

d. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga tidak menimbulkan masalah

e. Jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup

f. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya

g. Bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat.

10. Bagaimana cara menerapkan asmaul husna dalam kehidupan!

Jawaban:

Perilaku seorang muslim terkait dengan Asmaul husna, yang perlu dilakukan adalah:

1) mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Swt.;

2) mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Swt. yang terdapat dalam Asmaul husna;

3) menjadikan lafaz-lafaz Asmaul husna sebagai bagian mengingat Allah Swt. dalam bentuk zikir setelah melakukan salat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilantukan seorang muslim

4) menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan salat; dan

5) menerapkan perilaku akhlakulkarimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul husna.

***

Demikianlah sajian GuruPenyemangat.com berupa Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna dalam Kehidupan berupa pertanyaan pilihan ganda dan esai beserta jawabannya.

Semoga bermanfaat
Salam.

Guru Penyemangat
Guru Penyemangat Guru Profesional, Guru Penggerak, Blogger, Public Speaker, Motivator & Juragan Emas.

Posting Komentar untuk "Soal PAI SMA/SMK Kelas 10 Tentang Meneladani Sifat Allah Asmaul Husna dalam Kehidupan"